Verkoopsvoorwaarden - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Verkoopvoorwaarden

Identiteit van de verkoper

Halewijn N.V.

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

E-mail: uitgeverij@halewijn.info

Telefoonnummer: +32 3 210 08 11 (beschikbaar tussen 9 u en 16 u op werkdagen)

KBO-nummer: BE0405998646

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Halewijn.be en op elke bestelling en verkoopovereenkomst tot stand gekomen tussen Halewijn.be en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat Halewijn.be langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding door de klant van het aanbod en de bevestiging van de betaling door de klant aan Halewijn.be. Halewijn.be zal onverwijld aan de klant een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling.

Prijzen in de webwinkel

Alle op deze website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten. De verzendkosten zijn forfaitair en verschillen al naargelang het land waarnaar de bestelling worden verzonden:

  • België = 6,50 Euro
  • Andere landen: de reële portkosten worden aangerekend

Er kan enkel worden betaald in Euro. De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. De prijzen geafficheerd op de website kunnen aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende prijs op het moment van de registratie van de bestelling. Kortingen, promotieprijzen en acties voor onze producten en diensten (boeken, tijdschriften, ...) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Betaling

De prijs is te betalen onmiddellijk bij de bestelling via één van de aangeboden betaalmiddelen op het ogenblik van de bestelling. Voor het afrekenen van zijn bestelling wordt de klant doorgestuurd naar het beveiligde betaalplatform Mollie.com. De bestelling is pas definitief en aanvaard door Halewijn.be wanneer het platform voor beveiligde bankbetaling de betaling van de transactie heeft bevestigd aan Halewijn.be en waarbij aan de klant eveneens een e-mail bevestiging wordt gestuurd. In geval van weigering door de het platform van beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en wordt de klant ingelicht via e-mail. De informatie over uw bestelling is het voorwerp van verwerking door het platform Mollie en kadert binnen de uitvoering van de transactie en binnen de bestrijding van fraude met een bankkaart.

Leveringstermijn

Halewijn.be zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Halewijn.be heeft opgegeven. Leveringen in België worden met bekwame spoed en meestal binnen de 5 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd. Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege Halewijn.be echter geen enkele garantie in. Een vertraging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door Halewijn.be of tot de ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over het product of gebreken in het product moeten binnen korte tijd en zonder dralen bij Halewijn.be worden ingediend. De klacht moet volledig zijn, duidelijk omschreven en bij voorkeur gedocumenteerd met bv. foto's. De klachten zullen met bekwame spoed door Halewijn.be worden beantwoord en het gepaste gevolg zal eraan worden gegeven. De klant zal in elk geval een bericht krijgen van ontvangst van de klacht een een indicatie van de termijn waarbinnen op de klacht zal worden geantwoord. Halewijn.be en de klant verbinden zich ertoe om - alvorens gerechtelijke of alternatieve stappen te ondernemen, in onderling overleg te proberen om tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen zijn uitsluitende de rechtbank van Antwerpen bevoegd, om kennis te nemen van het geschil - ongeacht de woonplaats van de klant of de plaats van de levering - en zal uitsluitend het Belgische recht van toepassing zijn.

In geval van een geschil kan de klant ook van het Online-Dispute-Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr/) dat erop is gericht om de klant en de verkoper zowel bij nationale als bij grensoverschrijdende koop/verkoop toe te laten hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte wijze te beslechten. Het betreft een online procedure waarvan de 4 belangrijkste stappen de volgende zijn:

1) Consument vult een klachtenformulier in.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een geschillenorgaan zal kiezen.

3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit dat dat geschillenorgaan de klacht zal behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar dat geschillenorgaan.

4) Het geschillenorgaan handelt de zaak volledig online af en deelt u het resultaat mee binnen de 90 dagen.

Het nationaal contactpunt voor België is het volgende: odr@eccbelgium.be.

Schade en verlies van het product

Halewijn.be waarborgt dat de producten in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen schriftelijk aan Halewijn.be worden gemeld, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard en dient Halewijn niet meer tussen te komen in herstel. Halewijn.be verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd. De aansprakelijkheid van Halewijn.be kan nooit hoger zijn dan de prijs van het product in kwestie.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffing en zonder opgave van reden. Om deze vraag tot herroeping in te dienen volstaat het voor de klant om de klantendienst te contacteren via bestellingen@halex.be. De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Halewijn.be tegen omwisseling van product of restitutie van het aankoopbedrag. De klant moet hiertoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid de producten terug sturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle begeleidende documenten naar het volgende adres: Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Indien de producten overeenkomstig de voorwaarden, binnen de geldende termijn en onbeschadigd noch gebruikt aan Halewijn.be worden teruggestuurd, zal Halewijn.be binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product de betaling van de klant teruggeven (met uitzondering van de leveringskosten). De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail van herroeping. Halewijn betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren). De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Kopiëren van producten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Halewijn.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.